انجمن های گفتگوی بهبودی

انجمن مدیران تالار

[1] قوانین انجمن

[2] گزارشات عمومی مدیران انجمن و ثبت نام متقاضیان خدمت ادواری (مطابق سنت دوم و مفهوم چهارم و ششم خدماتی) در تالار

الکلی های گمنام (Alcoholics Anonymous)

[3] کتاب بزرگ (Big Book) ترجمه فروهر - ت

[4] دوازده گام و دوازده سنت الکلی های گمنام ( دوازده و دوازده)

معتادان گمنام (Narcotics Anonymous)

[5] فقط برای امروز (عهد قدیم)

[6] معتادان گمنام (Narcotics Anonymous)

[7] قدمهای دوازده گانه رهایی

وابستگان گمنام (Coda (Codependents

[8] وابستگان گمنام (Coda (Codependents

[9] قدمهای دوازده گانه وابستگان گمنام CoDa

خانوادگان معتادان/الکلی ها یا النان و نارانان(Nar Anon و Al anon )

[-] قدمهای دوازده گانه الانان - انجمن نارانان / النان (خانواده های معتادان و الکلی ها)

[-] مفاهیم دوازده گانه - انجمن نارانان / النان (خانواده های معتادان و الکلی ها)

فرزندان الکلی ها/معتادان یا الاتین و ناراتین(Alateen و Narateen)

[-] فرزندان الکلی ها/معتادان یا الاتین و ناراتین(Alateen و Narateen)

جنسی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)S.A---Sexaholics Anonymous

[-] جنسی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)Sexaholics Anonymous

پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A)

[-] کتابخانه الکترونیکی

[-] پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A)

نیکوتینی های گمنام (NIA)

[-] نیکوتینی های گمنام (NIA)

افسردگان گمنام

[-] فایلهای صوتی

[-] کتابخانه الکترونیکی

[-] افسردگان گمنام

سرطانی های گمنام (Concer Anonymuse (CA

[-] فایلهای صوتی

[-] کتابخانه الکترونیکی

H.A ( هپاتیتی ها و ایدزی های گمنام)

[-] فایلهای صوتی

[-] کتابخانه الکترونیکی

[-] هپاتیتی ها و ایدزی های گمنام (H.A)

كامپيوتر بازان گمنام

[-] فایلهای صوتی

[-] کتابخانه الکترونیکی

)---(پـــرانـتــز)!i( بـــاز)---(

[-] قدمها ، سنت ها ، مفاهیم در انجمن های دوازده قدمی

دوستداران کتاب بزرگ --( Big Book )--

[-] راهنمای کتاب بزرگ

قرار گرفتن در مثلث --( رنجش ، عصبانیت ، ترس ) # ( پذیرش ، عشق ، ایمان )--

[-] مثلث خود مشغولی -( رنجش ، عصبانیت ، ترس ) # ( پذیرش ، عشق ، ایمان )-

بهبودی در راس است ...

[-] با نیروی برترم ارتباط دارم ...

[-] شکرگزاری

[-] مشارکت می کنم...

[-] گفتگو های ازاد (هر چه می خواهد دل تنگت بگوی...)

هدایا...

[-] تولد اعضاء

[-] عکسها و خاطرات

تنظیمات اضافی

ورود

Go to full version