خانوادگان معتادان/الکلی ها یا النان و نارانان(Nar Anon و Al anon ) > مفاهیم دوازده گانه - انجمن نارانان / النان (خانواده های معتادان و الکلی ها)

12 مفهوم خدماتي الانان

(1/1)

sedighe:

   دوازده مفهوم خدماتي الانان .

   1 _ مسئوليت و اقتدار نهايي خدمات جهاني الانان ، متعلق به گروههاي الانان مي باشد ..

   2 _ گروههاي خانواده الانان به نمايندگي واگذاري اقتدار اجرايي و اداري را به كنفرانس و حمايت هاي خدماتي آن واگذار كرده اند ..

   3 _ حق تصميم گيري ، يك رهبري مفيد و كارآمد را ايجاد ميكند .

   4 _ مشاركت كليد هماهنگي است .

   5 _ داشتن حق تقاضا و دادخواست اقليت مخالف را مطمئن ميكند كه صحبت هايشان شنيده ميشود ..

   6 _ كنفرانس مسئوليت اداري و اوليه معتمدين را تصديق ميكند .

   7 _ وقتي حقوق كنفرانس مرسوم (قديمي) هستند ، معتمدين حق قانوني دارند .

   8 _ هيئت معتمدين اقتدار كامل جريان امور اداره مركزي را به كميته هاي اجرايي اش واگذار ميكند ..

   9 _ وجود يك رهبري مفيد در تمامي سطوح خدمت ضروري است . در سطح خدمات جهاني هيئت معتمدين رهبري اوليه را تقبل ميكند ..

    10 _ مسئوليت خدمت بوسيله تعريف دقيق اقتدار خدمت تعادل مي يابد و از مديريت دوگانه اجتناب مي شود .

    11 _ دفتر خدمات جهاني از كميته هاي مقرر ، اعضاء اجرايي و كارمندان تشكيل يافته است ...

   12 _ اساس معنوي خدمات جهاني الانان مشتمل بر تعهدات عمومي كنفرانس يعني مفهوم 12 اجرايي ميشود .

      تعهدات عمومي :

 در تمام خلاصه مذاكرات كنفرانس خدمات جهاني الانان بايد قراردادهاي زير مساهده گردد ...
   1 _ استفاده بجا و مناسب از موجودي صندوق و ذخيره كافي موجودي از اصول تدابير مالي محسوب ميشود ...

   2 _ هيچ عضوي از كنفرانس نبايد بدون شرايط لازم (صلاحيت) حق اقتدار بر ديگران را داشته باشد ...

   3 _ تمام تصميمات بوسيله مذاكرات ، راي گيري و در صورت امكان باتفاق آراء اتخاذ ميشوند ....

   4 _ هيچ عملي از كنفرانس نبايد اصالتا كيفري بوده و يا باعث درگيري هاي عمومي شود ....

   5 _ هر چند كنفرانس به الانان خدمت ميكند ، اما نبايد هرگز عملكرد مستبدانه اي داشته باشد ...
 

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version