فرزندان الکلی ها/معتادان یا الاتین و ناراتین(Alateen و Narateen) > فرزندان الکلی ها/معتادان یا الاتین و ناراتین(Alateen و Narateen)

قدم دهم - الاتین

(1/1)

رضا - بیل:
قدم دهم
                             
               
                            " به تهيه تراز نامه شخصي خود ادامه داديم و در صورت قصور بلافاصله               بدان اقرار كرديم ."
 
 
 
              اين قدم ، ادامه جرياني است كه در قدم 4 شروع شد آگاهي راجع به آنچه كه               انجام مي دهيم ، و به دست آوردن مقياسي درست و صحيح بدون هيچ درنگ و               تعللي ، به جاي اينكه اجازه دهيم تا احساس گناه به درون ما راه يابد و               افزايش يابد. از آنجائيكه 2 قدم از قدمهاي دوازده گانه به تهيه               ترازنامه شخصي اختصاص داده شده است ، بايد متوجه شويم كه ما نمي توانيم               بدون تصحيح كردن اعمال اشتباهمان رشدكنيم.
              احساسات و عادتهاي قديمي از راههاي مختلفي مي توانند به درون ما               برگردند. ما ممكن است احساس كنيم به رنجشهاي خودمان از ديگران مسلط               شديم { يعني آنها را حل كرده ايم } ولي ممكن است دوباره در ترازنامه               اخلاقي خود به آنها برخورد كنيم .
 
              (1)                                      اين قدم از ابتداي شروع چطور از خودخواهي جلوگيري مي كند؟
 
              (2)                                      به چه دليل كار كردن اين قدم ضروري است؟
 
              (3)                                      آيا عقيده خوبي است كه اين كار را {تهيه تراز نامه شخصي } هر روز دريك               زمان معين (دريك ساعت معين هرروز) انجام دهيم ؟ چرا؟
 
              (4)                                      اگر بعد از مدتي ، ليستي از عيبها و نقائصي را پيدا كرديم كه مشابه               هستند ( ودرحال تكرار هستند) اين موضوع ، چه چيزي به ما مي گويد؟ ما چه               اقدامي مي توانيم راجع به آن انجام دهيم ؟
 
              (5)                                      اين قدم مي گويد: "….               درصورت قصور بلافاصله بدان اقرار كرديم ." چه ضرورتي دارد كه مدت زيادي               نگذرد قبل از اينكه كار ديگري انجام دهيم .
 
              (6)                                      ما چرا نبايد فقط بر روي عيبها و نقائص اخلاقيمان تمركز كنيم ؟ چطور               مي توانيم با شناختن و تائيد خصوصيات خوبمان و پيشرفتهائي كه در اعمال               و طرز برخوردهايمان داشته ايم به خود كمك كينم ؟
 
              (7)                                      آيا ما بايد راهنماهاي مخصوصي براي صحبت كردن راجع به ترازنامه خود               داشته باشيم؟ كاغذهاي مخصوص براي نوشتن ترازنامه چطور؟  فهرستي از               عيبها ونقائصمان هم لازم است ؟ ديگران چطور؟
 
              (8)                                      ما چرا بايد علاوه بر رفتارهايمان ، افكار و حالات و طرز برخوردهايمان               را نيز مرور كنيم ؟
 
              (9)                                      اين قدم چگونه به باز شدن افكار و اذهان ما كمك مي كند ؟
              قدم 10 رشد پيوسته ما ، در برنامه و همچنين آنچه را كه براي تمرين كردن               اين اصول در همه كارهايمان يادگرفته ايم ، تامين و ضمانت مي كند.             
              همينطور كه به تهيه ترازنامه شخصي ادامه مي دهيم ، نقائصي را پيدا               خواهيم كرد كه بيشترين مشكلات را براي ما فراهم مي كنند. همچنين               درخواهيم يافت كه تقريبا" آنهائي ( آن نقائصي ) را كه سخت بر روي آنها               كار كرده ايم ، از بين برده ايم و برطرف نموده ايم . اقرار بي درنگ و               بلا فاصله ، در زماني كه اشتباهي كردهايم يكي از تمرينهاي مداوم براي               رسيدن به فروتني و تواضع مي باشد. اگر ما اين قدم را هرروز در زندگيمان               به كار ببريم ، به يك آسودگي خاطر و آراش دست خواهيم يافت زيرا كه قادر               خواهيم بود كه ببينيم اين ما هستيم كه شرايط و جريانات ( زندگي ) را مي               سازيم . {اما} هنوز ما از خودمان خشنود نخواهيم بود ، زيرا كه هميشه               نقائص جديد و حتي تعداد ي از نقائص قديميان را پيدا مي كنيم كه در آن               زمان برايمان پيش مي آيد. آن زمان كه به يك بينش و بصيرت دروني دست               يابيم و از اينكه اشتباه كنيم ، نترسيم ، احساس با ارزش بودن خواهيم               داشت { و اين حس درون ما افزايش خواهد يافت }.
               
               
               
                            " عكس العملهاي شخصي "
              شب هنگام ، زماني كه به رختخوابم مي روم ، فقط دراز مي كشم و سعي مي               كنم به آنچه كه در طول آن روز انجام داده ام ، گفته ام و فكر كرده ام ،               بينديشم .
              من هميشه مي توانم چيزهاي زيادي را ببينم كه آرزو داشتم ، اي كاش آنها               را انجام نداده بودم، و هنگامي كه آنها را انجام نداده بودم ، و هنگامي               كه آنها را انجام مي دادم ، مي دانستم كه اشتباه هستند ، اما در هرحال               به انجام آنها مبادرت مي ورزيدم و آنها را انجام مي دادم. تعدادي از               آنها را كه خيلي اشتباه هستند { و وضعيت وخيم تري نسبت به بقيه دارند }               را در نظر مي گيرم و روز بعد سعي مي كنم كه ديگر آنها را تكرار نكنم ،               من فقط روي اين موضوع تمركز مي كنم كه آن كارهاي به خصوص را انجام ندهم               . سپس شب بعدش دقتي بيشتري بخرج مي دهم و فقط سعي مي كنم كه همانطور               ادامه دهم.
              زندگي من در دستان خداوند است ، اما من خدا نيستم . من انتظار دارم كه               اشتباهاتي را انجام دهم . به خدا تكيه مي كنم تا به من كمك كند و               كمبودهاي اخلاقي مرا برطرف سازد.
              من قدم10 را هرشب قبلا" از اينكه به رختخواب بروم كار مي كنم. از ديدن               جريانات زندگيم و همچنين مراقبتهايي كه در مورد نقائصم دارم ، لذت مي               برم . اگر روز خوبي داشتم ، از نيروي برترم مي خواهم كه در طول روز بعد               هم ، همينطور به من كمك كند. اگر روز بدي بود، از خدا مي خواهم كه اين               توانايي را داشته باشم كه روز بعد {فردا } بهتر عمل كنم .
              من در انتهاي هر روز اين سوالات را از خودم مي پرسم :
              آيا امروزكسي را خوشحال كرده ام ؟
              آيا امروز جمله محبت آميز ويا كار مهربانانه اي انجام داده ام ؟
              آيا امروز كسي را تشويق كرده ام ؟
              آيا امروز وقتم را هدر داده ام ؟

bfh5i2ert:
do you know I'm here. Have been waiting for your return. I'm just behind you watching you. I long for you to come back. I was waiting for you,sca goyard pas cher. You always think I'm going to accept the sun. Looking for the bright ahead. But don't know. I have been afraid of the future. I'm afraid the sun hurts my eyes. I stubbornly chose to hide under the tree,sac goyard pas cher. Dig a hole in yourself. Cover yourself. I can't see the outside. Can not see you. Always use light tone pale description. In the subconscious. If the word is a word to see. It seems that every word can kill people. I am proud to sway. With a dying but vain soul. The most desperate gesture,golden goose. Eager to fly. No one read. How proud I am. And sometimes my heart is so scared. Panic. I used to think of a simple white paper. Wearing a white cotton dress. One person. Walk on the balcony wall. Body swim ge. I thought of an angel. Angels should be very kind,air max 95 pas cher. Very beautiful. Her purity. Very transparent. But. No one knows. She is also lonely. Lonesome. Her world is always quiet. Only when people are quiet. To know the pain. But she. Does she hurt too,tn requin pas cher. Is it in her heart. There was a time that the immortal love. Finally just know just lies fairy tale,hogan outlet.
 the fragmentation of the heart. Flowing blood. Has long been injured body without full skin. Under the sun,tn pas cher. Can also be issued a tear of sound. I heard the soul call injustice. I used the slender fingers comb wet hair. My hair is tied. Maybe it's been too long. therefore。 I'm cruel by hand to pull the hair down. Long short. I see the dissipation of some life. No place to say goodbye. Can only stay. Go back to >
 midnight. Dream of a castle. Very black. Very dark. Passers-by not to close. Always speed up the steps to cross. I。 One person. Walk alone. Saw the dim light inside the house. Would like to go and see. Out of the window. Look inside. Sees two old people in the chat. The old man said slowly. Old grandma to listen to the laughter. Maybe he is telling the same old story. Maybe she can't hear it, too. But their hands are together. therefore。 I'm leaving. Want to go back to the wild forest. Life with gentle and ferocious wolf. But. When I'm not in the forest. instant。 Become an old grandma. Reality and dreams are always relative. Like I just temporarily put the happiness through. One day to pay back. Let them be quiet. Harmonious life. In my eyes. That is happiness. Don't need somebody. And no one else. Just need each other. Grow old together. Where the old can not go. Choose far from home in the quiet and fresh mountain forest. Before dying. Wishes to the next generation. Bury us together, please. Our name is engraved on the tombstone. Even after many years. Covered with dust. At least the name of the mark is still left. Never fuzzy.
 many times throwing masochistic so fragile heart. Began to crush.
 midnight early on,goyard soldes. Pouring and flagging nightmare.
 in life in mud flows. Millennium cycle.
Related Articles:
 
 
   A fate, a
 
   Meet not m
 
   I'm tired le
 
 
  Away from their homeland in the drifting journey, exotic city lights reflects my lonely feelings, facing the free lands is unaccompanied helpless, even even the language of illogical, the most exciting is to suddenly heard someone in the crowd said accent in the street. I know a person to a strange country, home in the heart is no longer the anchorage but an inn. I have the hope of life, the pursuit of life are pouring to the journey of wandering.

dfg2s5erty:
An early winter warm, Acacia pen
 time , slowly forward, and season after season I pass by, day complex day, year after year, the plain is like no end./>   
  sky  will not snow? Morning, wake up early, get a glimpse of the snowy scenery, full of joy. Don't ever think, look forward to
  world such as
  time , imperceptibly into my side, leisurely. Shut the window, hold Enron, hold loneliness, hold a tea,hogan outlet online. 
 
      covered with a blanket, leaning in the window, looking at the world. By the snow, the world is so open and so wide. Thin cool air, turn into the lungs, breathing feels so smooth, a rare comfort, greedy to enjoy this comfortable, let the time,nike tn pas cher, from the fingers, from ear, uphold the loss. After all, there is no strength,hogan sito ufficiale, no longer retain,
  once whether it is a photo orMr. text / are in insist on retaining time, and later read, it seems like only yesterday that reproduce, as if time has no loss, in fact, it is beyond reproach must be in vain,hogan sito ufficiale.
  helpless ,hogan outlet, ridiculous, but also colorful
  life ./> 
 
   love  love snow days, the timid
  season , just because the weather is cool, wandering people less, the noisy world is clean, I can enjoy the precipitation, enjoy writing, enjoy the
  silence or singing, like isolated, enjoy
  a person time, so there are snow days are
  quiet , then
  life should also be quiet./>   
    of memory, feeling and consciousness of subtle seemed at that moment and the old things overlap. Remember we revel in the snow, standing in the tail of the old, in the face of icy winter. HA can not rush toward to catch white gas, we used a branch in the snow to write under the quiet verse, each other reading materials, so quiet life have bottom Yin smile, but time like a magician, a turn, and I together to write poetry
    girl disappeared,< br />  &amp,hogan outlet; nbsp; &amp,tn homme pas cher; nbsp; a day, the screen beating out her information, I can't wait to open, it seems that everything has not changed, her appearance, her voice, her character,hogan sito ufficiale, only her side not I, my side without her, we each other exchange a living place, continue to
    growth . She sent a picture after picture, she and her life
 
 
Related Articles:
 
 
   Danyue pear, oath LOPID years, but for life! _3
 
   Turn the w
 
   
 
 
  Varieties of Chinese ancient coin, voluminous, probably have to have tens of thousands of species, they are primitive money cowrie, is long in the Warring States period, the spade and knife money, is half of the Qin Dynasty, five baht in the Han Dynasty and the Tang Dynasty Kaiyuan, frequent wars in the period of five Dynasties and Ten Kingdoms is complicated and rare element, Tong Bao coin, and Liao and Xixia regime of ethnic minority precious money remains.

huzwag39t:
realize that life is empty, Wuwangbusheng
 from the last century since the 80's there are more and more countries of the Communist Party and the socialist party began to varying degrees of mutual exchanges, the joint struggle. The Communist Party of China has established relations with the socialist party and the Socialist Party since 1982,hogan outlet, and even repeatedly sent representatives to participate in the International Congress of the Socialist International held once every three years as an observer status.
 next American Super Hero Trump
 supports young people to build the future of Science in China
Shandong spring college entrance examination Provincial Academy recruit suspected response declaredyesterday said was not true | college entrance examination | Shandong | declaredyesterday
< p > network [spring passed exam suspected releases the topic, provincial hospital to recruit said releases the topic does not exist in a 15 day, a "2016 Shandong spring college entrance examination suspected releases the topic,tn pas cher, language and professional courses all answer" of message in the network spread, cause social attention. Reporter from Shandong Institute of education entrance examination was informed that the hospital to recruit has been known to individual candidates doubt about the test releases the topic, after investigation, releases the topic does not exist. Enrollment work related to the vital interests of the majority of candidates,timberland boots outlet, has always been the concern of the community, the admissions test department will be the candidates to create a fair and impartial examination environment. (source: Qilu Evening News)
 China's science and technology education system needs to be further improved, we have a broad consensus on this point. One of the important measure to improve the system is to support young people,hogan outlet, especially those independent career started soon, a period, assistant professor of the foreign young scientist, and contemporary scientific research of main force: doctoral and graduate students.
 more than 130 Communist Parties in the world today
 as long as the understanding of the truth, life is not to be. Life think of in fact and a late stage cancer patient is tantamount to,hogan outlet online, what all don't too persistent,tenis asics outlet, like to do something and do something only.
 "Trump phenomenon" is in fact the United States in the new civilization into a recession after a self-help. Trump and behind him is the American people is on the internal and external challenges resolutely take up the challenge and is a burst of American civilization unwilling to sink the vitality. The opposition of the establishment of the school, it is decadent,air max baratas mujer, degenerate. Trump election results,tn requin pas cher, will determine the future of the United States is going to ZTE or this sink.
Related Articls:
 
 
   ASUS to pu
 
   Why women refuse to perfect men - women - men
 
   HUAWEI enjoy 5 reservation an
 
 
   In his view, social changes led to changes in the form of family, family perspective there is a certain risk and vulnerability. For example, all over the country to obtain subsistence allowances, the demolition and relocation of the group of divorce events occur, reflecting the family as a unit of policy design may instead undermine the family, or contrary to social justice.

کنترل

[0] صندوق پستی

Go to full version