فرزندان الکلی ها/معتادان یا الاتین و ناراتین(Alateen و Narateen) > فرزندان الکلی ها/معتادان یا الاتین و ناراتین(Alateen و Narateen)

قدم سوم - الاتین

(1/2) > >>

رضا - بیل:
قدم سوم               
               
                            "تصميم كرفتيم كه اراده و زندگيمان را به پروردگاري كه خود درك مي               كرديم بسپاريم ".
 
 
              قدم سوم دعوت به ( عمل ) مي كند. اين قدم با كلمات " تصميم گرفتيم                            ……               " شروع مي شود. اين ممكن است براي بعضي ها سخت و براي عده اي ديگر آسان               باشد . ما بايد اعتقاد بياوريم كه انجام اراده و خواست خداوند راهي               معتبر و قابل اعتماد براي رسيدن به يك خوشحالي واقعي و صادقانه است.
 
              (1)                                      چه چيزي به ما در اعتماد كردن كافي به خداوند كمك ميكند كه اراده  و               زندگيمان را به او بسپاريم؟
 
              (2)                                      چطور مي توانيم ذهنمان را باز كنيم و به چيزهايي كه ديگران براي كمك               كردن به ما مي گويند گوش فرا دهيم ؟
 
              (3)                                      شعار " رها كن و به خدا بسپار " چطور با اين قدم در ارتباط است                             ؟
 
              (4)                                      چطور مي توانيم از " اراده و خواست خداوند براي خودمان " مطلع شويم؟
 
              (5)                                            اين قدم براي ما چه كار خواهد كرد : آيا به ما آرامش خواهد داد ؟ ويا               اينكه اين قدرت را به ما مي دهد كه وقتي به دليل انجام ندادن قسمتي از               وظايفمان كارها به خوبي پيشرفت نكردن ، از ديگران عذرخواهي كنيم تا ما               را سرزنش نكنند؟
              هركدام از ما رها و آزاد هستيم قدرت برتر ، نيرويش را به ما تحميل نمي               كند. تصميم قبول و پذيرش و يا رد كردن و نپذيرفتن آن به عهده خود ماست               .
                             "عكس العملهاي شخصي "              وقتي به جلسات فرزندان الکلی ها آمدم هيچ " نيروي برتري " نداشتم .               آخرين كلمات اين قدم ، براي من ، بسيار مهم است "پروردگاري كه خود درك               مي كرديم ".
              من به شيوه اي كه خود مي خواهم و به طريقه اي كه فكر مي كنم او هم               خواهان همان راه است ، به پروردگار معتقد هستم . اين كمك بسيار زيادي               به من  كرده است زيرا كه من به هيچ مذهبي اعتقاد ندارم.
              احساس مي كردم كه قسمتي از وجود خود را گم كرده ام ، يك قسمتي كه بسيار               ضروري و حياتي بود وبه من كمك مي كرد تا از زندگي لذت ببرم . آموختم كه               مي توانم با برگشتن و روي آوردن به خداوند اين قسمت از دست رفته را باز               يابم . به واسطه او من مي توانستم سلامت عقلي راكه به آن احتياج داشتم               دوباره به دست آورم.
              اين مهم نبود كه ديگران راجع به او (نيروي برتر ) چه عقيده و نظري               دارند، اين عقيده من نسبت به اوست كه مهم است . |هركس اين امكان را داد               كه نسبت به نيروي برتر چه عقيده اي داشته باشد| اين قدم از من مي خواهد               به انجام كاري بپردازم كه قبل از آمدن به جلسات فرزندان الکلی ها بندرت               نمي توانستم انجام دهم ، " يك تصميم گيري " من مجبور بودم كه خواهان و               مايل به كار كردن و ملاقات نيروي برترم به صورت نسبي باشم . در انتها ،               چيزي كه روشن است ، اين مي باشد كه اين زندگي ، زندگي من است و نسبت به               آن نگران هستم . ( به زندگيم علاقه دارم و نسبت به آن احساس مسئوليت               دارم).             
              من آرزوها و خواسته هايم را آنچنان تعريف ومعين كرده ام كه دوست داشتم               اتفاق بيفتد. هنگامي كه نمي توانم آنها را داشته باشم {وبه آن شيوه اي               كه خودم مي خواهم به آنها برسم } به خواستي كه خداوند براي من درنظر               دارد مي نگرم . سعي مي كنم به خاطر بياورم كه مشكلي كه روبروي من است و               با آن مواجه هستم هرگز از قدرتي كه پشتيبان من است و به آن تكيه دارم               قوي تر نيست .

fgh1p1ertt:
daughter grew up in his father's arms, his father was holding his lover.
 his heart was filled with frustration and dismay, as he handed out his lover.
's father took her daughter's hand and handed her over to another man,hogan rebel outlet,
 the previous life can not do the love, with a lifetime to care for.
 my parents like many of them as the age of many couples are introduced by others,hogan sito ufficiale, the popular saying is that blind date. Although the beginning is really too vulgar to be endured but did not think so, but because grandma grandpa popular marriage "
 some people say that the daughter is the father of past life lover,
 one day.
 I think,hogan outlet online, my father is my life, and this life, and even the next life, the next life...... The man with the deepest love. Although sometimes I didn't realize it, because the love of the father has become one of my habits, it is like breathing, is a kind of instinct, so there is no feel so deep, silent love. I don't know the world has more selfless love has no one than this,air max 95 france, if use it to compare with love, love slightly inferior, because after all, love is a requirement of absolute loyalty, would not want to father to his daughter's love, so selfless,hogan sito ufficiale, at least as long as you are happy, he wouldn't even mind love you in the end did not love him. He seems to be just the pursuit of his family is happy, because his happiness is built on their happiness, because as long as a smile can let him meet in the dream, sleep a good sleep. I think my dad has a collection of all the advantages of Chinese men, and even the advantages they don't have. So when I was very young, I had a very naive idea, I hope to grow up,hogan olympia outlet, I can marry dad, and then and mom and Dad together to live together. Want to come now although very funny, but at that time is so seriously may is child's selfish heart mischief, hope that mom and dad can forever with you together. But now has been slowly growing up, it seems that in a moment when I grow up, I can feel the love I have for my parents. Especially the father's love for me, which contains a lot of advantages, seems to be a cup of tea, more experience, more flavor.
's daughter married,
 is his favorite, but never get a woman.
 because the past cannot be love,tn requin pas cher, so in this life, lover do men do father daughter,.
 father has all the strong men have.
.
's father was the first man he saw,
 "he is not a man who robbed your daughter. He is the one who helped you to love your daughter's life!"
 some people say that the daughter is the father of a lifetime of love
 Liu Yong's "life can have how much love,supra pas cher," wrote:
 daughter is the father of past life lover
 daughter came to this world, made the man's daughter.
Related Articles:
 
 
   The most beautiful years to m
 
   L high school.
 
   Intoxicate
 
 
  You ask me why in the old many teachers to choose the teacher Chen? This is certainly not because of other teachers I do not admire it, other teachers I also admire, because the teacher to teach us the knowledge to teach us, I am very much respect for all the teachers. But Chen's unique way of education is different, so that we do not like the language of Chinese students have become like the language, the original like Chinese students become more like chinese.

vbxc7y2sgf:
Three realms of life: Enlightenment, tolerance, and!
< p > enlightenment world < br / > < br / > when fire will be hot to be taught to children,tn requin pas cher, there will still be many was too hot to retract action has been repeated in history. And there are many things that have not been taught,hogan sito ufficiale, and many have been found by children.
 < br / > realize the self-expression of the community is not to teach others artifice and individual heroes, but constantly improve mental self repair,hogan outlet online. Wu field is a kind of introspection and self-discipline,tn requin pas cher. Realize more of the original intention is to better transform the objective world. But first through the transformation of the self or the subjective world,air jordan homme, and then in order to better transform the objective world.
 is so enlightened community is not only a kind of mental activity, is also a kind of behavior activity. The world of enlightenment is a kind of profession.
 < br / > could is a vision,nike tn pas cher, could is a kind of mind and tolerance is a kind of understanding and tolerance is a kind of life skills and tolerance is the wisdom of a rule.
 can sometimes cowardly,hogan outlet, sometimes quite strong coat. < < br / > &gt,sca goyard pas cher; could sometimes environment and opportunities for human society. Sometimes it is the soul of humanity evil evil of a self-discipline.
Related Articles:
 
 
   Dreams are
 
   These connections are not rel
 
   Efforts and cattle are not the same thing.
 
 
  Good things are lost in the day, and then deep memory also have forgotten one day, to love, to flee a day, and then dream of the United States has regained consciousness day. - - this is not to give up the decision to retain, the treasure will never let go. After breaking up can not be friends, because they hurt each other! Can not do the enemy, because love each other deeply.

xy5uitk7m:
a family call, Liu Qiuchan moved to tears. She almost full sentence in fifteen years when the unjust case vindicated, early release. She knew some children from Ke down mouth, today she walked out of the prison door, found here.
 Ke Daji now is the county tea company manager, he received the invitation, he felt confused, "
< p > Feng Yiping recognized the middle-aged woman is his mother Liu Qiuchan, her feelings to cry: "Mom!"
< p > Feng Shidou also recognized the Liu Qiuchan. He material to at this time and many of the opponent, immediately to vent the gas, but he still old grievance ruthlessly throw next sentence: "you are waiting, I have a drama for you to see!" Then, walk the walk. From his pocket dropped the Tianjin Currie confession, is just a gust of wind rolled up, falling to the moat.
< p > that day must be a way, in the Currie Jin helpless, naive gave him a good chance to earn a lot of money,< p > in 1988, after the lifting of the ban in Taiwan to visit relatives, Yongle County ushered in the large number of return compatriots,chaussure tn pas cher, they bring a message, a man named You Zikui Taiwanese willing to funded and organized on both sides of the Taiwan Straits Minju amateur competition. The county immediately welcomed. Mr. You Zikui designated venue must be placed in Liushi teahouse, and to sort by his,nike tn pas cher, also named please Ke Daji as the competition of the duct is puzzling.
< p > flash for ten years, dark corner of the Yongle County Chengguan, often wandering von Shidou ghostly figure but von Shidou have threatened to to to Liu Qiuchan they see a drama, or chance never staged. At the same time, the county ensemble was disbanded because there is no play and. In order to survive, Jinla Currie played a drum band, to join the family weddings. He is very talented in Fujian opera singing,louboutin soldes, horned Dan to take it down; therefore, than many others in some red packets. However, the income is limited after all. Feng Yiping since after induced abortion, the body is very weak, can not be separated from the medicine jar and later was diagnosed with uremia must be transplant to survive, it have to spend a large sum of money,hogan outlet online, which can be bewildered Currie Jin!
 four
< p > von Shidou fossa with a fire in my belly back home, only to find that can cause tolerates confession did not. He sent home things fall smashes, finally tore their clothes,basket tn requin, revealing the chest nude. From the past to his infinite joy to the people in the painting, now become his guts of the devil, he was torn with her, beat her, or even to use the dagger to gouge her, but he and nude is one-piece one, he hates again also cannot be stabbed to death in his own ah! In the end, he dropped the dagger,tn pas cher, and poured a bottle of sorghum wine, and then ran down the street and broke into a massage shop. At the moment, in his pupil of the fever,scarpe hogan outlet, a massage ladies have become Feng Yiping and Liu Qiuchan. Then, he buckled with crazy massage lady, while barking at the top of his voice: "I will destroy you! I want to destroy you!" Such a trouble, Feng Shidou was twisted into the Public Security Bureau,hogan outlet, detained for several days.
Related Articls:
 
 
   Come son elder brother 13_3
 
   Fan Changl
 
   Who will a
 
 
I have here last year, the Chinese new year, the public is still a lot of people travel during the new year in Putian, the driver is also working overtime to protect travel." Master Lin told reporters that he will stay here this year to continue to drive, and his family will come to Putian and his new year.

cdg3bmz6e:
snow for the world to pure things, to spiritual purity and clarity of mind. "Snow", is walking in the snow. The concert so named, is intended to transfer holy wisdom philosophy and cultural spirit through the artistic conception of "Snow" - to walk in on a white,hogan outlet, snow capped, as exposure to the cultural spirit of the essence of the original, in a clean space,tn requin pas cher, continued from time immemorial has everlasting cultural theme. More important is, in the twelfth month of the agar staged "Snow", not only is the season of climate adaptation, but also means that after the savings from generation to generation energy of life,nike tn requin soldes, we come to the that can truly heritage ancient holy wisdom,goyard soldes, the spirit of traditional culture of the appropriate timing.
 Guqin master Wang Peng.
 winter winter frost and snow Ling han. Jun cloud day new year 2014 Guqin masters concert, with "Snow" as the theme,scarpe hogan outlet, will be in 2014 January 12 (lunar twelfth twelve) played in the concert hall of the National Grand Theater of China, with sound and light shadow painting presented in the in between heaven and earth,chaussure jordan pas cher, "Han Ling to",nike tn pas cher, "snow" of the scene.
"Snow&quot,scarpe hogan outlet; Gabriel clouds and 2014 New Year Concert at the famous guqin
 
   Aaron Yan pro to do the cake
 
   The first China energy group male panda group hair
 
   agreement announced: Sun Nan for his wife and children left a huge amount of property
 
 
   Liudong in a website in May on a seat led stunning the audience, she was dressed in dressed in a coloured yarn quality dress, Dixiong harnesses the right show hot body, upload pictures to the Internet, all of a sudden spike of many users. Netizens praised Baidu flotilla.

کنترل

[0] صندوق پستی

[#] صفحه بعدی

Go to full version