قدمها ، سنت ها ، مفاهیم در انجمن های دوازده قدمی

موضوع

(1/8) > >>

[1] اساسنامه تالار پرانتز باز

[2] تنهایی امروز من

[3] سوال چهارم قدم اول : درمورد وسوسة فكري پس از ترك كه منجر به شروع مجدد شده است چن

[4] 7-چرا نمي توانيم از تجربة درد آور تركهاي قبلي براي خودداري از شروع مجدد استفاده

[5] خدمت : نياز، تفنن يا ...

[6] راهنما و رهجو

[7] تجربه قدم دوم ( کتاب پایه )

[8] من خودم را گم کرده ام....

[9] سنگ زیر بنای انجمن ( شرایط و روابط راهنما و رهجو)

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version