کتاب بزرگ (Big Book) ترجمه فروهر - ت

انجمن های زیر گروه

[-] الکلی های گمنام چیست ؟

[-] تعریف الکلی های گمنام

[-] پیشگفتار چاپ اول به زبان فارسی

[-] دیباچه

[-] پیشگفتار چاپ اول

[-] پیشگفتار چاپ دوم

[-] پیشگفتار چاپ سوم

[-] نظریه یک پزشک

[-] فصل اول - داستان بیل

[-] فصل دوم - راه نجات وجود دارد

[-] فصل سوم - مطالب چند در مورد الکلیسم

[-] فصل چهارم - منکران وجود خدا و بی اعتقادان

[-] فصل پنجم - چگونگی عملکرد

[-] فصل ششم - شروع اقدامات

[-] فصل هفتم - کارکردن با دیگران

[-] فصل هشتم - خطاب به همسران

[-] فصل نهم - خانواده

[-] فصل دهم - خطاب به صاحبان کار

[-] فصل یازدهم - چشم انداز آینده

[-] کابوس دکتر باب

[-] سنتهای الکلی های گمنام

[-] تجربه روحانی

[-] نظریه پزشکی در مورد الکلی های گمنام

[-] جایزه لاسکر

[-] نظریه مذهبی در مورد الکلی های گمنام

[-] چطور با الکلی های گمنام تماس حاصل کنیم

[-] مفاهیم دوازده گانه (فرم مختصر)

موضوع

(1/1)

[1] دریافت کتاب الکترونیکی پایه الکلی های گمنام فارسی

[2] برداشتهای شخصی از کتاب....

[3] تجاوز به راهبه ها برای پیشگیری از ایدز!!

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

Go to full version