قدمهای دوازده گانه وابستگان گمنام CoDa

انجمن های زیر گروه

[-] سوالات جدید قدمهای دوازده کانه کودا

[-] سوالات قدیم قدمهای دوازده کانه کودا

موضوع

(1/1)

[1] تجربه های درد آور ولی با ارزش

[2] باجه سوالات قدمهای وابستگان - کودا

[3] مطلبی راجع به همبستگی-شماهاهم تجربه بدهید.

[4] لغزش

[5] وابستگی کودکان- پزشکی-روانشناسی

[6] مشاوره وابستگی:وابستگی زیاد همسرم به من مرا دیوانه کرده است!

[7] نج کاری که زنها انجام میدهند که باعث فرار مردها میشود!

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

Go to full version