دوازده گام و دوازده سنت الکلی های گمنام ( دوازده و دوازده)

موضوع

(1/1)

[1] مختصری توضیحات در مورد کتاب دوازده گام و دوازده سنت الکلی های گمنام

[2] قدم اول - ما پذیرفتیم که در برابر الکل عاجز بودیم و زندگیمان غیر قابل اداره شده

[3] قدم دوم -به این باوررسیدیم که نیروی برترازخودمان می تواندسلامت عقل رابه مابازگرد

[4] قدم سوم - تصمیم گرفتیم اراده و زندگی خود را به مراقبت پروردگاری که درک کردیم ،

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

Go to full version