قدمهای دوازده گانه رهایی

انجمن های زیر گروه

[-] قدم اول - انجمن رهایی

[-] قدم دوم - انجمن رهایی

[-] قدم سوم - انجمن رهایی

[-] قدم چهارم و پنجم - انجمن رهایی

[-] قدم ششم - انجمن رهایی

[-] قدم هفتم - انجمن رهایی

موضوع

(1/2) > >>

[1] درخواست همکاری اعضاءNA

[2] توقع شما از زندگی چیست؟

[3] چرا ما خود را معتاد می نامیم؟

[4] چند مورد کلمه تاییدی بعد از ورود به انجمن از خودتان را بیان کنید

[5] چند مورد که برای ان خدا را شکر میکنید را بیان کنید

[6] مسايلي كه باعث لغزش معتاد ميشودچیست؟

[7] دعای قدم 3

[8] پیام ما چیست ؟

[9] مشارکت برای شما چه معنایی دارد؟

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version