معتادان گمنام (Narcotics Anonymous)

انجمن های زیر گروه

[-] قدمهای دوازده گانه N.A

[-] سنت های دوازده گانه معتادان گمنام

[-] مفاهیم دوازده گانه معتادان گمنام

موضوع

(1/12) > >>

[1] ایده های روزانه من ...(طرز تفکر معتاد وار)

[2] قدم 10 کتاب کارکرد قدم

[3] مشارکت ، چرا ، چگونه و به چه علت ؟

[4] درخواست تجربه

[5] داستانهای از عجز و مواد در جامعه امروز ...

[6] بولتن20 ((آزادی از تعصب))

[7] قدم 08کتاب کارکرد قدم

[8] آنچه درباره اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم (4)

[9] افسردگی - اعتیاد (بررسی رابطه علت و معلول)

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version