پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A)

انجمن های زیر گروه

[-] قدمهای دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام

[-] سنت های دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام

[-] مفاهیم دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام

موضوع

(1/3) > >>

[1] آدرس جلسات تهران و کرج

[2] کمی در باره قندهای رژیمی

[3] آیا شما یک پر خور هستید ؟

[4] یادداشت های پرخوران(تمرین های قلب، ذهن ،روح)

[5] یک پیشنهاد عمل شده

[6] چطور خانومها بر پر خوری احساسی خود غلبه کنند

[7] فلسفه درمانی استاد حسن جلالیان - طب آب درمانی ( روزه آب )

[8] تغذیه

[9] قد و وزن مناسب

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version