پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A)

انجمن های زیر گروه

[-] قدمهای دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام

[-] سنت های دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام

[-] مفاهیم دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام

موضوع

(1/3) > >>

[1] آیا شما یک پر خور هستید ؟

[2] کمی در باره قندهای رژیمی

[3] یادداشت های پرخوران(تمرین های قلب، ذهن ،روح)

[4] یک پیشنهاد عمل شده

[5] چطور خانومها بر پر خوری احساسی خود غلبه کنند

[6] فلسفه درمانی استاد حسن جلالیان - طب آب درمانی ( روزه آب )

[7] تغذیه

[8] قد و وزن مناسب

[9] یک تجربه ، یک برنامه

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version