انجمن های گفتگوی بهبودی

)---(پـــرانـتــز)!i( بـــاز)---( => قدمها ، سنت ها ، مفاهیم در انجمن های دوازده قدمی => نويسنده: اسماعیل در 25 فوریه 2013، 12:16:32 pm

عنوان: 14-آيا لغزش يكباره اتفاق مي افتد؟
رسال شده توسط: اسماعیل در 25 فوریه 2013، 12:16:32 pm
خیر
لغزش اول وسوسه میاد . بعدا میل به مصرف . بعد مصرف کردن مواد
حالا وسوسه هم برای خودش یک زمینه داره
وسوسه هم به یکباره اتفاق نمی افته
شما حتما یک جایی اصول را اشتباه رفتی
تو یک جای راه را اشتباه رفتی و به بیراه رفتی
تو حتما یک جایی آمدی با فکر بیماری خودت آمدی ، رندی کنی زرنگی کنی و خواستی برنامه را دور بزنی
میشه چند روزی را هم به جلسات نرم . برم دنبال کار وزندگی .
 الان دیگه پاکم و باید برای زن و بچه پول در بیارم
غافل شدی از اصول . غافل شدی از راهنما و جلسات
وسوسه آمد توی ذهنت آشیانه کرد پس وسوسه هم به یکباره اتفاق نمی افته
من امروز با رعایت نکردن اصول روحانی زمینه ای برای لغزش بوجود میاورم
خیر
لغزش اول وسوسه میاد . بعدا میل به مصرف . بعد مصرف کردن مواد
حالا وسوسه هم برای خودش یک زمینه داره
وسوسه هم به یکباره اتفاق نمی افته
شما حتما یک جایی اصول را اشتباه رفتی
تو یک جای راه را اشتباه رفتی و به بیراه رفتی
تو حتما یک جایی آمدی با فکر بیماری خودت آمدی ، رندی کنی زرنگی کنی و خواستی برنامه را دور بزنی
میشه چند روزی را هم به جلسات نرم . برم دنبال کار وزندگی .
 الان دیگه پاکم و باید برای زن و بچه پول در بیارم
غافل شدی از اصول . غافل شدی از راهنما و جلسات
وسوسه آمد توی ذهنت آشیانه کرد پس وسوسه هم به یکباره اتفاق نمی افته
من امروز با رعایت نکردن اصول روحانی زمینه ای برای لغزش بوجود میاورمخیر
لغزش اول وسوسه میاد . بعدا میل به مصرف . بعد مصرف کردن مواد
حالا وسوسه هم برای خودش یک زمینه داره
وسوسه هم به یکباره اتفاق نمی افته
شما حتما یک جایی اصول را اشتباه رفتی
تو یک جای راه را اشتباه رفتی و به بیراه رفتی
تو حتما یک جایی آمدی با فکر بیماری خودت آمدی ، رندی کنی زرنگی کنی و خواستی برنامه را دور بزنی
میشه چند روزی را هم به جلسات نرم . برم دنبال کار وزندگی .
 الان دیگه پاکم و باید برای زن و بچه پول در بیارم
غافل شدی از اصول . غافل شدی از راهنما و جلسات
وسوسه آمد توی ذهنت آشیانه کرد پس وسوسه هم به یکباره اتفاق نمی افته
من امروز با رعایت نکردن اصول روحانی زمینه ای برای لغزش بوجود میاورم