انجمن های گفتگوی بهبودی

هدایا... => عکسها و خاطرات => نويسنده: افق در 27 ژانویه 2011، 10:45:26 pm

عنوان: تفاوت سرویس مدرسه در ژاپن و پاکستان
رسال شده توسط: افق در 27 ژانویه 2011، 10:45:26 pm
اتوبوس سرویس مدارس در ژاپن
(http://redlink1.com/mydocs/images/image00sds1.jpg)

(http://redlink1.com/mydocs/images/image002oho.jpg)

(http://redlink1.com/mydocs/images/image003rcr.jpg)

اتوبوس سرویس مدارس در پاکستان

(http://redlink1.com/mydocs/images/image004geg.jpg)