انجمن های گفتگوی بهبودی

الکلی های گمنام (Alcoholics Anonymous) => کتاب بزرگ (Big Book) ترجمه فروهر - ت => فصل چهارم - منکران وجود خدا و بی اعتقادان => نويسنده: رضا - بیل در 16 اكتبر 2010، 01:15:50 pm

عنوان: کتاب بزرگ الکلی های گمنام - صفحه هشتاد و سوم
رسال شده توسط: رضا - بیل در 16 اكتبر 2010، 01:15:50 pm
وقتی که به چشم خود حل شدن مشکلات کسانی را که به آفریدگار متکی بودند دیدیم ، اجبارا شک و تردید در موجودیت خدا را به کنار گذاشتیم و متوجه شدیک که ایده های ما کاری از پیش نبرده اند و این ایده خداست که موفق است .
            ایمان ، تز اصلی برادران رایت بود .  آنها ایمان تقریبا کودکانه ای داشتند که قادرند ماشین پرنده ای بسازند . بدون ایمان ، یک چنین توفقیق هرگز نمی توانست نصیب آنها شود . ما بی اعتقادان و کافران اصرار داشتیم که اتکا به نفس ، حلال تمام مشکلات ما است و وقتی دیگران به ما نشان دادند که مشکل آنها را اتکا به خداوند حل کرده است ، احساس ما درست مانند آنهایی بود که اصرار داشتند برادران رایت هرگز موفق به پرواز نخواهند شد .
            منطق چیز خوبی است ، ما از آن خوشمان می آمد و هنوز هم می آید . قدرت تعقل اتفاقی به ما ارزانی نشده است و از آن خاطر است که برداشت های حواس خود را تجزیه و تحلیل نموده و از آن نتیجه گیری می کنیم . این یکی از باشکوه ترین صفات بشری است . ما بی اعتقادان با نظریات و پیشنهاداتی که روند و تحلیل منطقی ندارند ، راحت نیستیم و از اینرو برایمان بسیار مشکل است که بگوئیم چرا فکر می کنیم ایمان کنونی ما منطقی است و چرا ایمان داشتن ، سالمتر و عاقلانه تر از نداشتن آن است و چرا می گوییم آنوقت ها که به علامت نفی و با تردید سر خود را تکان می دادیم و می گفتیم : "من از این حرفها سرم نمیشه " طرز فکر و افکار بی ملاط و سبکی داشتیم و
            وقتی ما الکلی شدیم ، در اثر فشار شکننده بحرانی که خود بجود آورده بودیم دیگر هیچ راه گریزی برایمان باقی نمانده بود و لازم بود شجاعانه با این مساله ، که خدا یا هم همه چیز است و یا هیچ چیز نیست روبرو می شدیم و باید انتخاب می کردیم که آیا خدا هست یا نیست ؟
            در این نقطه ، ما درست رو در روی سوال ایمان قرار گرفته بودیم . طفره رفتن امکان نداشت . بعی از ما از فراز پل منطق ، مسافت زیادی در جهت ساحل ایمان طی کرده بودیم و دور نمای و مژده یک سرزمین نو ، برقی به چشمان خسته ما آورده بود . در روحه های سست و پژمرده ، شهامتی تازه نمایان شده بود و دست های
.
.(83)
.
عنوان: Essays on friendship (recommended)
رسال شده توسط: hdg5epi7c در 26 مه 2016، 08:38:51 pm
< br / > the long long road of life, the wind rain lonely, cold,air max pas cher (http://www.horizonsgourmet.fr), if there is no friend, how will we face,hogan sito ufficiale (http://www.spazioufo.it), if you go to travel? But under the moon and flowers,yeezy 350 pas cher (http://www.ezendam.fr), were crowded with people, but no one can get close to good friends? Even a bunch of warm and friendly eyes can not see, can not be interested in the nature of the!
< p > friends is not the kind of a taste of flattery, avoid flatter beer and skittles; friends, should be candor and confidence, dare to speak the truth. Today, some people make friends is not to personality, temperament, hobbies, and character, ambition as a starting point, but from the money, power,ray ban outlet (http://www.itcgenovesi.it), in the eyes of these people, friends are only the use of synonymous. " in order to make friends " friends, eventually will be " potential out and handed over the absolute ". More of those & quot; mouth said friend, secretly to obstruct & quot; generation and real tarnish the & quot; friendship & quot; the purity of the words.
>
Essays on friendship (recommended)
< b > < / b > a friendship, a shining emotional aura of nouns, a carefully taste heart will have a warm air rises, there will be a golden sunlight through to the facial features of symbols; friendship is the mountain clear bottoming out of the creek, forest evergreen tree,air max pas cher (http://www.abcd-web.fr), is the wonderful note the impact that created the immortal music. From ancient to modern times, have talked about the men of literature and writing. Zhu Geliang: to know has died. From Wang Bo's bosom friend,hogan outlet (http://www.spazioufo.it), Tianya Zorpia to Cao Xueqin's million taels of gold easily, know...< p > friendship, a shining emotional aura of nouns, a carefully taste heart will have a warm air rises, there will be a golden sunlight through to the facial features of symbols; friendship is the mountain clear bottoming out of the creek, forest evergreen tree, is the wonderful note the impact that created the immortal music.
 have talked about this friendship from ancient to modern times, men of literature and writing. Zhu Geliang: " to know has died ". From Wang Bo's & quot; sea memory confidant, Tianya Zorpia & quot; Cao Xueqin & quot; million taels of gold easy to get, a confidant is hard to find a & quot;, without exception, let a person feel the precious friendship.
 "book of Rites"; " A hedge between keeps friendship green. ". True friendship, such as bright a wisp of spring breeze, Bo Ya and sub period & quot; high mountain and flowing water in case of Salon & quot; the realm of friendship, let the world praise unceasingly, Li Bai & quot; deep Qianchi, less than Wang Lun gave me & quot; a poem of through the ages lips of friendship, Qu Qiubai and Lu Xun,goyard soldes (http://www.achiary.fr), Marx and Engels is at all times and in all over the world the true friendship paradigm.
 life without friendship,goyard pas cher (http://www.d2igroup.fr), not Ambilight, life without friendship, such as a pool of stagnant water. Life calls for friendship, and life is full of friendship. Let us take a sincere to the friend of the sparks, let the flowers of friendship in our warm and happy life forever!
Related Articls:
 
 
   Private be (http://www.gcwmw.com/aixinwang/E_GuestBook.asp)
 
   that is a happy day, two people pocket only one hu (http://www.cdiscchina.org/home.php?mod=space&uid=20271)
 
   price competition caused a se (http://ars.userfriendly.org/cartoons/post.cgi)
 
 
    Now, access to the group buying site information daily through the QQ group, QQ space, daily selection, mail and other channels at the same time exposure, to help partner browsing and trading volume rose rapidly. Data from the F group showed that the last month of the transaction amount has exceeded 20 million in the QQ group buying platform.
عنوان: Luxury B2C platform to share the network to complete the third round of ten mill
رسال شده توسط: alwxbz0ws در 31 مه 2016، 03:16:25 am
1 18 morning news, the domestic membership system to complete the third round of the luxury goods network vipstore.com $10 million financing. The current round of financing led by the Jinsha River venture capital investment, Taishan Angel venture capital fund, and Hongkong,golden goose outlet (http://www.lucianobertelli.it), a joint venture capital investment.
< p > data show that by the end of 2009 China to total consumption of luxury goods reached astonishing $94 billion has become the second largest luxury consumption of global,guess soldes (http://www.lesubtil.fr), is expected in the next five years,charm pandora outlet (http://www.moscardiconsulting.it), the Chinese luxury goods market will reach $146 billion, ranking first in the global luxury spending. The prospect of the sales of luxury goods network also can be obtained with the domestic luxury consumption market and the dual rod drive of the domestic consumer market.
 share network in fact by the Taishan Angel venture fund and the founding team started, Taishan angel is also the first round of investors to share the net.
 network on the end of 2009 on the line,scarpe hogan outlet (http://www.tattoodimuro.it), is the first form of the club in the form of the club to provide international first tier and second tier luxury brand merchandise to buy e-commerce platform. All registered members can participate in the club to share network as low as 70 percent off luxury sale will.
Luxury B2C platform to share the network to complete the third round of ten million U.S,cheap pandora jewelry (http://www.futurgarde.com). dollars financing
< p > share network CEO Yang Peifeng,scarpe hogan outlet (http://www.npobs.it), according to sources, the current round of financing funds will be used for the large-scale development of the company,hogan roma outlet (http://www.protezionecivilelestizza.it), in addition to continuing to play to the advantages of their goods channels, will further strengthen supply chain management, and constantly improve and optimize the user experience of buying.
< p > it is reported that mount angel from the beginning of 2009 began to pay close attention to and study the gilt's model, when the and the founding team decided to start the project,pandora outlet online (http://www.ffgarden.it), in addition to mount Angel initial capital, then introduced the angel investment in Europe's second name sale company Buyvip founder, rich network to share the European supply channels.
Related Articls:
 
 
   Clever fin (http://www.bj47.com/E_GuestBook.asp)
 
    (http://jerry.holmanweb.com/guestbook/)
 
   Kelan CEO Guo Feng Taobao mall to upgrade strategy (http://www.creoug.com/forum.php?mod=post&action=reply&fid=533&tid=62738&extra=page=1&replysubmit=yes&infloat=yes&handlekey=fastpost)
 
 
    According to his introduction, Mcglaughlin to clothing as the main commodity, 80% of revenue from online sales, and another 20% from the line under the store. Expansion of the line under the store led to a decline in gross profit Mcglaughlin, while relying entirely on online sales Dangdang does not exist this problem.
عنوان: 2015 proposal for the practical project
رسال شده توسط: ngfhi3t9we در 04 ژوئن 2016، 09:57:41 am
2015 years of practical projects recommended
7. hope that the county road in front of the orphanage can be built as soon as possible
8. wants three to ten gate gate road is to be expanded, so that the masses of people travel convenience.
6. centralized collection of municipal solid waste (MSW) should be built on a small house, person responsible for, do not make people feel garbage in the streets smelly, especially in summer, or each of the units, the small self packaged, put in a fixed place, in the garbage collection vehicle timing individually collected, transported to the garbage processing field.
1. housing is a matter of life of the masses, after the tireless efforts of our bureau, the Bureau of cadres and workers have been basically admitted to the construction of my office workers. In order to adapt to the economic and social development of Qira and the pace of reform and opening up, the cadres and workers of the housing reform,scarpe golden goose (http://www.comprensivoroncadelle.it), hope that the county to give policy support!
3. in recent years, under the support and concern of the party and the state,bottes ugg france (http://www.2xsoftware.fr), the county water conservancy undertakings are developing rapidly, water conservancy facilities have improved significantly, but I lack a number of business and technical skills,hogan outlet (http://www.apostasywatch.com/post.php), management of high level talents, which severely restricted my county water conservancy development and economic development. Sincerely hope that the county Party committee to solve the problem of shortage of talent, for the economic and social development of our county to inject new vitality!
4. three gate near the dirty and messy, a summer stink, serious impact on our county's appearance of the city, I hope county to improve the look of this!
&gt,hogan outlet online (http://www.a4distribution.it);
2015 proposal for the practical project
5. should be in my county people are more concentrated in the streets on the street put a trash can make my county urban health look to improve,air max pas cher (http://www.puyravault85.fr).
2. Cele in the winter is very cold,barbour soldes (http://www.momloft.fr), all the cadres and workers consistent reacted strongly to the central heating was disappointed, reacted strongly to the strong centralized heating fees are high,nike tn pas cher (http://www.horizonsgourmet.fr), poor quality, low temperature, indoor temperature below 15 degrees, indoor and outdoor basic a temperature, and heating the intermittent, in PM Beijing time 11 points, then stop heating,nmd running homme pas cher (http://www.ama-senior.fr), with no heating, in the second half of the night frozen can not sleep, many of the old man and the child so cold, a serious impact on people's life and health. All cadres and workers unanimously urged the county to introduce the market competition mechanism of heating enterprises, the introduction of a series of effective policies and measures to promote the quality and quantity of heating enterprises to provide high quality heating. To promote the heating enterprise to provide people with the warmth of the masses, to protect the people's winter life and health!
20 afternoon, I received the CPC Qira County Committee Office of the CPC Committee on the collection of practical projects for the people of the notice. To conscientiously implement the "on the collection of 20XX for tangible things for the project proposal notice" requirements and improve quality of the call for proposals, with the purpose to you for this, the masses to participate in the spirit, my bureau Party committee in the morning on the 19th held all the staff meeting. Conference on cadres and workers actively speak, for the county development and improve the livelihood of the people actively put forward valuable suggestions, sessions of two hours after the end, bureau Party committee with the leadership of the Department of cadres of meeting records do careful arrangement, can be summed up as the following several points: < p
Related Articles:
 
 
   2015 year new year's Day presided over the word (http://www.qdyilong.cn/plus/guestbook.php?lang=gb2312&gotopagerank=&totalresult=99560&pageno=19)
 
   2015 divorce agreement model (http://meguru.jp/cgi-bin/joyful/joyful.cgi)
 
   2015 women (http://www.xietou.com/E_GuestBook.asp)
 
 
   Zhu mayor of my bureau income hundred days campaign activities practice fully affirmed. Two is to carry out the analysis, the focus of monitoring. Carry out the macro tax burden of the city, industry tax, focusing on sources of tax, export tax rebate warning and policy effect analysis, in a timely manner to the mining tax potential.