انجمن های گفتگوی بهبودی

پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A) => قدمهای دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام => پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A) => قدم پنجم انجمن پرخوران گمنام => نويسنده: mira در 14 سپتامبر 2013، 09:57:22 am

عنوان: سوال سیزدهم - قدم پنجم - راهنمای کارکرد قدم پرخوران گمنام
رسال شده توسط: mira در 14 سپتامبر 2013، 09:57:22 am
در رابطه با در میان گذاشتن ترازنامه ام با یک انسان  دیگر چه چیزی را آموختم ؟
عنوان: پاسخ : سوال سیزدهم - قدم پنجم - راهنمای کارکرد قدم پرخوران گمنام
رسال شده توسط: mira در 14 سپتامبر 2013، 09:57:55 am
·          راجع به پذیرش ؟