انجمن های گفتگوی بهبودی

پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A) => قدمهای دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام => پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A) => قدم پنجم انجمن پرخوران گمنام => نويسنده: mira در 14 سپتامبر 2013، 09:33:04 am

عنوان: سوال هفتم - قدم پنجم - راهنمای کارکرد قدم پرخوران گمنام
رسال شده توسط: mira در 14 سپتامبر 2013، 09:33:04 am
1-      چرا در گذشته بعضی از کارها را انجام می دادم ؟