انجمن های گفتگوی بهبودی

پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A) => قدمهای دوازده گانه انجمن پرخوران گمنام => پر خوران گمنامOvereaters - Anonymous) --- O.A) => قدم پنجم انجمن پرخوران گمنام => نويسنده: mira در 14 سپتامبر 2013، 09:24:50 am

عنوان: سوال سوم - قدم پنجم - راهنمای کارکرد قدم پرخوران گمنام
رسال شده توسط: mira در 14 سپتامبر 2013، 09:24:50 am
3-چه گونه  نیروی برترم به من کمک می کندتا از توجیه اشتباهاتم و مقصر دانستن دیگران دست  بردارم ؟