انجمن های گفتگوی بهبودی

افسردگان گمنام => افسردگان گمنام => نويسنده: sedighe در 24 ژوئن 2013، 09:06:48 pm

عنوان: قدمهاي دوازده گانه افسردگان گمنام ..
رسال شده توسط: sedighe در 24 ژوئن 2013، 09:06:48 pm
1 _ ما اقرار كرده ايم كه در مقابل افسردگي عاجز بوده و زندگي مان غير قابل كنترل شده بود .

 2 _ به اين باور رسيديم كه نيرويي بالاتر از ما وجود دارد كه مي تواند به ما كمك كند تا آرامش را ياز يابيم .

 3 _ تصميم گرفتيم كه آرزوها و زندگيمان را به اراده خداوند بدان گونه كه او را درك مي كرديم بسپاريم .

 4 _ ترازنامه بي باكانه و جستجوگرانه از خود تهيه كرديم .

 5 _ چگونگي دقيق خطاهاي مان در پيشگاه خداوند و انساني ديگر و خودمان اعتراف كرديم .

 6 _ آمادگي كامل پيدا كرديم تا خداوند نقايص شخصيتي مان را برطرف كند .

 7 _ با فروتني از خداوند خواستيم تا كمبودهاي اخلاقي مان را برطرف كند .

 8 _ فهرستي از تمام افرادي كه به آنها آسيب زده ايم تهيه كرده و خواستار جبران خسارت از تمام آنها شديم .

 9 _ يه طور مستقيم از آنها هر كجا كه امكان داشت جبران خسارت كرديم مگر در مواردي كه انجام اين كار به آنها يا ديگران آسيب رساند .

 10 _ به تهيه ترازنامه شخصي خود ادامه داده و هرگاه اشتباه كرديم فورا آنرا بپذيريم .

 11 _ از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه با خداوند همان گونه كه او را درك مي كرديم شده و خواستار آگاهي از اراده خداوند براي خودمان و قدرت اجرايش شديم .

 12 _ با بيداري روحاني حاصل لز كاركرد دوازده قدم تلاش كرديم اين پيغام را به فرد افسرده ديگر برسانيم و اين اصول را در تمام جنبه هاي زندگي مان بكار بنديم .