انجمن های گفتگوی بهبودی

جنسی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)S.A---Sexaholics Anonymous => جنسی های گمنام (س.ک.س.ی.های گمنام)Sexaholics Anonymous => نويسنده: رضا - بیل در 15 سپتامبر 2012، 08:52:33 am

عنوان: دوازده قدم و دوازده سنت SA ( بر گرفته از انجمن معتادان الکلیهای گمنام )دوازده قد
رسال شده توسط: رضا - بیل در 15 سپتامبر 2012، 08:52:33 am

1) ما اقرار كردیم كه در مقابل شهوت عاجز بودیم ـ و اینكه اختیار زندگیمان از دستمان خارج شده بود.
2) به مرور ایمان آوردیم كه نیروی مافوق می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.
3) تصمیم گرفتیم كه اراده و زندگیمان را به پروردگاری كه خود درك می كردیم بسپاریم.
4) یك ترازنامه ی اخلاقی بی باكانه و موشكافانه از خود تهیه كردیم.
5) چگونگی خطاهای خود را به خداوند ، خود و یك انسان دیگر اقرار كردیم.
6) آمادگی كامل پیدا كردیم كه پروردگار كلیه ی نواقص اخلاقی ما را مرتفع كند.
(7با فروتنی از او خواستیم كمبودهای اخلاقی ما را برطرف كند.
 8) فهرستی از تمام كسانی كه به آنها زیان رسانده بودیم تهیه كردیم و در صدد جبران بر آمدیم.
9) بطور مستقیم در هر جا كه امكان داشت از افراد فوق جبران خسارت كردیم، مگر در مواردیكه انجام آن زیان مجددی بر ایشان و یا دیگران وارد كند.
10) به تهیه ترازنامه ی شخصی خود ادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار كردیم.
11)از راه دعاو نیایش كوشیدیم به پروردگاری كه خود درك میكردیم نزدیكتر شویم و تنها طالب آگاهی از خواستش برای خودو قدرت اجرایش شدیم.
12) با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها، سعی كردیم این پیام را به معتادان جنسی برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود بهاجرا در آوریم.
دوازده سنت
1) منافع مشترك ما باید در راس قرار گیرد ، بهبودی هر یك از ما به یگانگی SA
بستگی دارد.
2) در ارتباط با هدف گروهی ما تنها یك مرجع نهایی وجود دارد ، خداوند مهربان كه به گونه ی ممكن خود را وجدان گروه بیان می كند. رهبران ماخدمتگزاران مورد اعتماد مامی باشند و بر ما حكومت
3) تنها شرط عضویت تمایل به ترك شهوت و از لحاظ جنسی هوشیار بودن است.
4) هر گروه باید مستقل باشد و به هیچ گروه دیگری وابسته نباشد ، مگر در مواردی كه بر دیگر گروهها و یا "معتادان جنسی گمنام" تاثیر بگذارد.
5) هر گروه یك هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام به معتاد جنسی است ، كه هنوز در عذاب است.
6) گروه SA نباید به حالت رسمی در آید و به دنبال مسائل مالی باشد و هرگز نباید اجازه ی استفاده ی نام SA را به دیگر گروهها و یا مؤسسات
بدهد. زیرا ممكن است مسائل مالی ، ملكی و شهرت ما را از هدف اصلی خود دور كند.
7) هر گروه SA باید خود كفا باشد و كمكی از خارج دریافت نكند.
8) "معتادان جنسی گمنام" باید به صورت غیر حرفه ای باقی بماند اما مراكز خدماتی ما می توانند كارمندان خاصی استخدام كنند.
9) انجمن SA هرگز نباید سازماندهی شود اما می توانیم هیئتهای خدماتی و یا كمیته هایی تشكیل دهیم كه مستقیما در برابر گروه مربوط مسئولباشند.
10) "معتادان جنسی گمنام" هیچ عقیده ای در مورد مسایل خارجی ندارد و نام SA هرگز نباید وارد به مسائل اجتماعی شود.
11) خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است نه تبلیغ ، ما باید همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات ، رادیو ، فیلم و تلویزیون حفظ كنیم.
12) گمنامی اساس روحانی تمام سنتهای ما می باشد و همیشه یاد آور این است كه اصول اخلاقی را به غرایز شخصی ترجیح دهیم
عنوان: My mother _11111111111111111118
رسال شده توسط: yvlf37pty در 20 آوریل 2016، 06:34:45 am
short, mother sometimes a bit long winded, but I still love the other mother.
&nbsp,tn requin pas cher (http://www.puyravault85.fr);
< p > mother to my care is meticulous, if I get sick,hogan outlet online (http://www.red2-ilfilm.it), regardless of the day or night,hogan outlet (http://www.grupposantalessandro.it), she will in the first time to send me to hospital,nike tn pas cher (http://www.puyravault85.fr), accompany me to hit condole needle. When I want to test, my mother will pull my hand,scarpe hogan outlet (http://www.focolareasiatour.it), rubbing my palm, smiling at me, give me confidence. Mother always taught me, no matter how good a person's achievements. He was one of the first to learn to behave, learn tolerance, learn to be grateful,golden goose outlet (http://www.sli2011.it), so he will be happy, and I hope I can do a good,hogan sito ufficiale (http://www.grupposantalessandro.it), healthy, happy people.
        Chaoyang Primary School of Wuzhong City, the third grade: Ma Chenxu
My mother
< p > my mother is a middle school teacher, my mother very hard from morning to evening, at the end of the week to rest a day, time is very tight. My mother is so hard,hogan outlet online (http://www.pieroamara.it), but I still care about my study and life.
;
 my mother is a patient teacher, if I have the wrong mother will step by step to correct me, let me go to the right direction.
 <Related Articls:
 
 
   I grew up (http://dw.wdjj.gov.cn/E_GuestBook.asp)
 
   The person I admire most _1118 (http://zhlitree.com/forum.php?mod=viewthread&tid=250032&pid=323394&page=1&extra=page=1#pid323394)
 
   One of my (http://61.155.58.180/web1/E_GuestBook.asp)
 
 
Because of the many clubs involved, how to punish the wisdom of the Chinese Football Association will be punished. The responsible person said: "through this two years of governance, professional league has improved markedly, and and many of the club body changed greatly, let the couple bear the blame for a number of years ago is not appropriate."
عنوان: The Serie A season first class coach Carle after t
رسال شده توسط: vbb5c4rqp در 13 مه 2016، 06:23:06 pm
The Serie A season first class coach Carle after the defeat of Carle | leather 1-5 leather | castor in coaching
,goyard soldes (http://www.achiary.fr)
 
   We look fo (http://www.gyjzgl.com/E_GuestBook.asp)
 
   Ferguson i (http://www.gyjzgl.com/E_GuestBook.asp)
 
   Czech, a n (http://www.sz-xnd.gov.cn/E_GuestBook.asp)
 
 
   In fact, the banking will be the concept of prudential supervision, classification regulation, capital adequacy rate reached more than 10% of the bank is likely to get more policy support, including the establishment of branches, comprehensive management, industry mergers and acquisitions, overseas business development and innovation business access, etc.
عنوان: To the girlfriend to review the book _0
رسال شده توسط: hf0i8cvbdf در 11 ژوئن 2016، 08:56:06 am
the moment I made this very serious mistake, I am such a behavior to his girlfriend adults caused a lot of damage, so that the time of his girlfriend's adult mood has been bad. Often think of this, I feel very guilty, very sad. Here, I express my deep regret to my girlfriend. And solemnly to say: I'm very sorry, I was wrong! For me it's very bad behavior, the following is I for their own mistakes to make profound review and correct measures: first, the mistake reflect in my relationships with women knowledge Raiders in the presence of a serious shortage. Through the introspection of the error, I deeply understand the mistakes, will have to strengthen the emotional ability to grasp the attention, I also recognize the ability and consciousness need learning through long-term accumulation and understanding. Therefore, in the future I will take the time to actively go to the library to find emotional get along related books make up, especially to experience from the deep level, the exchange of the importance of the development of the relationship between men and women. Study hard, train, and gradually, for training and understanding of a good ideological consciousness. Second, this error reflects my personal inferiority complex, which is related to my recent work is busy, in their own face is not enough, the hair is also a mess. Henceforth, I want to actively organize their makeup, actively improve their appearance, the work also aggressive for rebuild self-confidence. Third, this error reflects my concern for you. Henceforth I to their formulation a detailed feelings training schedule, spend more time to care for you, accompany you shopping, watching movies, eating ice cream and so on and so on and so on and so on and so on! Here,scarpe golden goose (http://www.passport-tv.it), I swear in the future, I must positive efforts to correct the mistakes in, to treat you with sincerity, service, trust, caring attitude,golden goose sneakers (http://www.quadernoterritoriolecco.it), treat us this precious love. I'm very sorry to.
 chapter two
 to the girlfriend of the review of the book
< p > follow your will, I in front of the computer to reflect three hours 16 minutes and eight seconds, drank three cups of water, two bathrooms, a cold water bath, give you back a message, listen to the two times "Pipa language", see the 32 articles on African refugees reported (to develop emotions required), more than the accuracy of the facts, please review. Attached with my review report, the inappropriate place can be negotiated. First of all,wholesale mac makeup (http://www.macvcosmetics.com), to swear in the name of the Buddha, please west big Leiyin Temple beloved Rohan witness, I really know wrong, if you really do not believe, can find fairy Zixia (she didn't at home, please Jingjing. You can also thanks to their teacher, what we learn now),saldi golden goose (http://www.comprensivoroncadelle.it), drilling my mind to see,hogan outlet (http://www.iispieralisi.it), ask my coconut, to see that I was not lying. I swear my heart beats only for you,sac goyard pas cher (http://www.fankit-nintendo.fr), the in the mind is absolutely nothing for others what just litter, especially like tears contraband (so it is best not to find Daisy and her favorite litter, like Sun Wukong he GG as, so as to avoid later misunderstanding),hogan outlet (http://www.madespa.it). If my heart for others alive, that I drink with a fight, drink water quarrel with people, fighting is met Tyson (the one ear biting the), quarrel and touch Tang's monk (Guanyin sister pinch neck &gt,cheap pandora charms (http://www.magareadvocates.com);
A review for a girlfriend
Related Articles:
 
 
   Funny apology letter (http://rococo.k2.xrea.com/bbs/apeboard_plus.cgi/)
 
   Load bearing is difficult to meet (http://www.magicadams.com/guest.php/ardguest.php?page=17/ardguest.php/ardguest.php)
 
   A new high school teacher motto (http://www.xmarks.com/s/site/www.tadayumi.sakura.ne.jp/apeboard_plus.cgi/)
 
 
   2004 January completed and put into operation of automatic centralized monitoring system marks the industrial zone electric management level, the safe operation of the power system are on the to a new level, the industrial zone over the years of substation operation maintenance evolution as a center of the region's monitoring of regional power network is becoming more and more perfect, the industrial zone safety power provides a good basis.