وابستگان گمنام (Coda (Codependents

موضوع

(1/4) > >>

[1] چه چیزهایی را به همسرمان نگوئیم؟

[2] اعتياد به روابط عاطفي

[3] ما به هم محتاجیم یا معتاد?!!

[4] آدرس جلسه کدا در اهواز

[5] در واقع لازم نیست که به سوالات جواب دهید

[6] برای آنان که نمی توانند ببخشند

[7] عشق افراطي واعتياد به عشق

[8] سوپرمدلی که در منزل معشوقه اش خودکشی کرد!!

[9] یک بحث

کنترل

[0] بازگشت به یک مرحله قبل

[#] صفحه بعدی

Go to full version